TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
 • Jakie warunki trzeba spełnić, żeby podpisać umowę?

  W celu zawarcia umowy Operator składa w formie pisemnej podpisane zamówienie i dołącza do niego następujące dokumenty:
  - kopię zezwolenia telekomunikacyjnego lub zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego przez Prezesa UKE
  - oryginał lub potwierdzoną za zgodność przez upoważnione osoby kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą Operatora; oryginał lub potwierdzona kopia powinna zostać wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed dniem złożenia zamówienia
  - w wypadku osoby niebędącej uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Operatora – pełnomocnictwo dla osoby składającej zamówienie
  Klienci usługi Miejski Ethernet OPL zamawiają w ramach tej umowy kanały do usługi open peering TPIX lub prywatne kanały VLAN do portów operatorów podłączonych do TPIX.