TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
 • Czy OPL może odmówić realizacji Zamówienia?

  OPL może odmówić realizacji Zamówienia złożonego na podstawie Oferty TPIX w szczególności, jeżeli:
  - operator nie dostarczy wymaganych dokumentów, załączanych do Zamówienia, o których mowa powyżej
  - urządzenia, kable, wyposażenie na przełącznicy optycznej, niezbędne do rozszycia włókien światłowodowych, nie spełniają wymagań       określonych w obowiązujących przepisach prawa
  - operator naruszył istotne postanowienia wcześniej zawartych z OPL umów i pomimo wezwania
  - operatora do usunięcia tych naruszeń nie zostały usunięte do chwili złożenia zamówienia
  - operator zalegał lub nadal zalega z płatnościami na rzecz OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów i odmawia zabezpieczenia        przyszłych wierzytelności OPL z tytułu realizacji Umowy TPIX w formie gwarancji lub rezerwy bankowej potwierdzającej jego zdolność          do poniesienia zobowiązań finansowych
  - realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu siły wyższej